شرکت کشت و صنعت جیرفتWebsite managerParsianmehr Software Developmentwww.keshtsanatj.com7/28/2021 11:55:34 AMfaفرم پیشنهاد قیمت در مناقصه ایجاد سازه 2 واحد گلخانه استاندارد1398/09/12http://www.keshtsanatj.com/fa-news-181.html1398/09/12 شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه احداث سازه 2 واحد گلخانه استاندارد1398/09/12http://www.keshtsanatj.com/fa-news-180.html1398/09/12آگهي مناقصه1398/09/12http://www.keshtsanatj.com/fa-news-179.html1398/09/12 آگهي مزايده ی عمومی اجاره ی باغهای خرما در سال 13981397/11/15http://www.keshtsanatj.com/fa-news-174.html1397/11/15آگهی مزایده عمومی فروش وسائط نقلیه دست دوم و اموال اسقاطی1397/11/14http://www.keshtsanatj.com/fa-news-172.html1397/11/14 آگهي مزايده ی عمومی مرحله دوم 1397/06/13http://www.keshtsanatj.com/fa-news-160.html1397/06/13 آگهي مزايده ی عمومی فروش محصول مرکبات 1397/05/15http://www.keshtsanatj.com/fa-news-151.html1397/05/15 آگهي مزايده ی مرحله دوم مشارکت در کاشت اراضي زراعی شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص) در سال زراعی 13971397/03/02http://www.keshtsanatj.com/fa-news-144.html1397/03/02 آگهي مزايده ی مشارکت در کاشت اراضي زراعی شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص) در سال زراعی 13971397/02/23http://www.keshtsanatj.com/fa-news-142.html1397/02/23