آگهي مزایده ی عمومی فروش محصول خرمای تولیدی سال 1401 شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص)

1-    مزایده گذار: شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص)

 به آدرس : جیرفت خیابان مالک اشتر واحد بازرگانی تلفن های تماس 09133484032- 03443263856

2-    موضوع مزایده: فروش محصول خرمای باغ های نخیلات کریم آباد، لردخران و بخش پنج قطره ای و رقم مضافتی باغ های علی آباد درینی و علی آباد امام.

3-    محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات : دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) واقع در جیرفت، خیابان مالک اشتر، کارگر شرقی، حوزه ی معاونت بازرگانی.

4-    نحوه ی دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 لغایت روز شنبه مورخ 1400/11/30، قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات به آدرس شرکت واقع در جیرفت مراجعه نمایند.

5-    مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ 1400/11/30 

6-    تاریخ و محل گشایش پاکتها : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/01، درمحل: دفتر مرکزی شرکت واقع در جیرفت.

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع می باشد( با رعایت پروتکل های بهداشتی درخصوص بیماری کرونا)

7-    مدت قرارداد :  در اسناد مزایده و قرارداد فی مابین قید شده است.

8-    میزان تضمین فرایند اجرای کار : برابر 10% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز بحساب شرکت در بانک کشاورزی به شماره 840650984

9-   میزان تضمین حسن اجرای تعهدات : 10% مبلغ کل پیشنهاد قیمت

10- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار و مجاز است.

11- به پیشنهادات مبهم، مشروط و مخدوش و فاقد سپرده ی قانونی و پیشنهادات بعد از انقضای مهلت مقرر در بند(5) این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-   هزینه های آگهی و کارشناسی بعهده ی شرکت می باشد.                                                                                                       

تلفن‌های تماس:

03443263856    -   09133484032

                                                                                                                                معاونت بازرگانی

شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص)


۱۴۰۰/۱۱/۱۹
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت