جناب آقای مهندس موسوی

شرکت کشت وصنعت جیرفت بعنوان شرکت کشاورزی نمونه انتخاب و جناب آقای مهندس موسوی مدیرعامل محترم  شرکت در جلسه ای که جهت قدردانی از کشاورزان نمونه  با حضور ریاست محترم جمهور تشکیل شده بود شرکت نموده وازدست سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و ریاست سازمان تعاون و روستایی کشور (معاون وزیر) لوح تقدیر دریافت نمودند
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت